[Cảm xúc] Quyết tâm

1. Globalized Era Scholarship Tháng 10 năm 2014

2. TLBU Graduate School of Law in Seoul tháng 7 năm 2015

3. IELTS 8. tháng 3 năm 2015

4. Topik Intermediate tháng 10 năm 2014

Comments

Popular posts from this blog

[Tiếng Hàn] Active Korean 1

[Tiếng Hàn] Korean 1 by Language Education institute Seoul National University.

[Tiếng Hàn] Korean 2 by Language Education institute Seoul National University.