[Du học]Càng tới gần ngày đi càng thấy bấn loạn

Bấn loạn

https://www.youtube.com/watch?v=Q-pEytjiS7Q

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

[Tiếng Hàn] Active Korean 1

[Tiếng Hàn] Korean 1 by Language Education institute Seoul National University.

[Tiếng Hàn] Korean 2 by Language Education institute Seoul National University.