[Nhạc]盡江南 Tẫn Giang Nam - Hà Đồ 河圖

https://www.youtube.com/watch?v=hhGqUy5bG1E

Giọng nam hay, thật hay.

Lại còn về Giang Nam. Thật ba chấm....

Comments

Popular posts from this blog

[Tiếng Hàn] Active Korean 1

[Tiếng Hàn] Korean 1 by Language Education institute Seoul National University.

[Tiếng Hàn] Korean 2 by Language Education institute Seoul National University.